Vasaras izpārdošana @ Ballzy atlaides līdz -60%
 • Bezmaksas piegāde no 50€
 • 14 dienu
  atgriešanas iespēja
 • Bezmaksas
  atgriešana

Privātuma politika

Vispārīgie noteikumi | Apmaksa Preču atgriešana | Kontakti


1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šī privātuma politika regulē personas datu iegūšanas, apstrādes un uzglabāšanas principus. Personas datus apstrādā un glabā Streetbrand OÜ, kas ir personas datu pārzinis (turpmāk – “pārzinis”).

1.2. Šajā privātuma politikā datu subjekts ir klients vai cita fiziska persona, kuras personas datus apstrādā pārzinis.

1.3. Šajā privātuma politikā klients ir jebkura persona, kas iegādājas preces vai pakalpojumus pārziņa tīmekļa vietnē.

1.4. Pārzinis ievēro tiesību aktos noteiktos principus attiecībā uz personas datu apstrādi un cita starpā apstrādā personas datus likumīgi, godīgi un droši. Pārzinis var apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem.

 

2. Personas datu iegūšana, apstrāde un uzglabāšana

2.1. Personas dati, ko ieguvis, apstrādājis un uzglabājis pārzinis, ir iegūti elektroniski, galvenokārt izmantojot tīmekļa vietni un e-pastu.

2.2. Daloties ar saviem personas datiem, iegādājoties preces vai pakalpojumus tīmekļa vietnē, datu subjekts piešķir pārzinim tiesības iegūt, kārtot, izmantot un administrēt personas datus, ar kuriem datu subjekts tieši vai netieši dalās ar pārzini.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par savu iesniegto datu precizitāti, pareizību un integritāti. Apzināta nepatiesu datu iesniegšana tiek uzskatīta par privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam nekavējoties jāziņo pārzinim par jebkādām izmaiņām iesniegtajos datos.

2.4. Pārzinis nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas datu subjektam vai trešajai personai radušies datu subjekta nepatiesu datu iesniegšanas rezultātā.

 

3. Klientu personas datu apstrāde

3.1. Pārzinis var apstrādāt šādus datu subjekta personas datus:

3.1.1. vārds un uzvārds;

3.1.2. dzimšanas datums;

3.1.3. telefona numurs;

3.1.4. e-pasta adrese;

3.1.5. piegādes adrese;

3.1.6. bankas konta numurs;

3.1.7. maksājuma kartes dati;

3.2. Papildus iepriekš minētajam pārzinim ir tiesības apkopot klienta datus, kas ir pieejami publiskajos reģistros.

3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārējās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a), b), c) un f) apakšpunkta nosacījumi:

 • a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem;
 • b) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kurā datu subjekts ir līgumslēdzēja puse, vai lai pēc datu subjekta pieprasījuma veiktu darbības pirms līguma noslēgšanas;
 • c) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu pārziņa juridisko pienākumu;
 • f) apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas likumīgo interešu vārdā, izņemot gadījumus, kad šādas intereses ignorē datu subjekta intereses vai pamattiesības un brīvības, kas pieprasa personas datu aizsardzību, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

3.4. Personas datu apstrāde atbilstoši apstādes mērķim:

 • 3.4.1. . Apstrādes mērķis – drošība un drošums Personas datu glabāšanas maksimālais termiņš – likumā noteiktajos termiņos
 • 3.4.2. Apstrādes mērķis – pasūtījumu apstrāde Personas datu maksimālais uzglabāšanas termiņš – neierobežots.
 • 3.4.3. Apstrādes mērķis – interneta veikalu pakalpojumu darbības nodrošināšana Personas datu maksimālais uzglabāšanas termiņš – neierobežots.
 • 3.4.4. Apstrādes mērķis – klientu pārvaldība Personas datu maksimālais uzglabāšanas termiņš – neierobežots.
 • 3.4.5. Apstrādes mērķis – finanšu darbība, grāmatvedība Personas datu maksimālais uzglabāšanas termiņš – likumā noteiktais termiņš.
 • 3.4.6. Apstrādes mērķis – mārketings Personas datu maksimālais uzglabāšanas termiņš – neierobežots.

3.5. Pārzinim ir tiesības kopīgot klientu personas datus ar trešajām personām, piemēram, datu apstrādātājiem, grāmatvežiem, transporta un kurjeru kompānijām, uzņēmumiem, kas sniedz pārvadāšanas pakalpojumus. Par personas datu apstrādi atbild pārzinis. Pārzinis pārsūta personas datus, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, apstrādātājam Maksekeskus AS.

3.6. Pārzinis apstrādā un uzglabā datu subjekta personas datus, īstenojot organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, atklāšanu un citu nelikumīgu apstrādi.

3.7. Pārzinis uzglabā datu subjektu datus atkarībā no to apstrādes mērķa, bet ne ilgāk par 7 gadiem.

 

4. Datu subjekta tiesības

4.1. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos pārbaudīt.

4.2. Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi.

4.3. Datu subjektam ir tiesības grozīt vai labot neprecīzus datus.

4.4. Ja pārzinis apstrādā datu subjekta personas datus, pamatojoties uz šīs personas sniegto piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu.

4.5. Lai izmantotu savas tiesības, datu subjekts var sazināties ar interneta veikala klientu atbalsta dienestu, rakstot uz [email protected].

4.6. Lai aizsargātu savas tiesības, datu subjekts var iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijā.

 

5. Noslēguma noteikumi

5.1. Šie datu aizsardzības noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārējā datu aizsardzības regula), Igaunijas Republikas Personu datu aizsardzības aktu, kā arī citiem Igaunijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem.

5.2. Pārzinim ir tiesības daļēji vai pilnībā grozīt datu aizsardzības noteikumus un nosacījumus, informējot datu subjektus www.ballzy.eu kaudu .