• Nemokamas pristatymas nuo 50€
 • 14 dienų
  grąžinimo garantija
 • Nemokamas
  grąžinimas

Privatumo politika

Bendrosios sąlygos | Mokėjimai Prekių grąžinimas | Kontaktai


1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus. Asmens duomenis tvarko ir saugo „Streetbrand OÜ“, kuris yra asmens duomenų valdytojas (toliau - duomenų valdytojas).

1.2. Šios privatumo politikos tikslais duomenų subjektas reiškia klientą ar kitą fizinį asmenį, kurio asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas.

1.3. Šios privatumo politikos tikslais, klientu yra laikomas bet kas, kas iš duomenų valdytojo puslapio įsigyjo prekių ar paslaugų.

1.4. Duomenų valdytojas laikosi teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų ir, be kita ko, tvarko asmens duomenis teisėtai, sąžiningai ir saugiai. Duomenų valdytojas gali deklaruoti, kad asmens duomenys buvo tvarkomi laikantis teisės aktų nuostatų.

 

2. Asmens duomenų rinkimas, apdorojimas ir saugojimas

2.1. Asmeniniai duomenys, kuriuos surinko, apdorojo ir saugo valdytojas, pagrinde yra surenkami per internetinį puslapį ir el. paštą.

2.2. Pasidalindamas savo asmens duomenimis, duomenų subjektas suteikia duomenų valdytojui teisę rinkti, tvarkyti, naudoti ir tvarkyti privatumo politikoje apibrėžtu tikslu asmens duomenis, kuriais duomenų subjektas tiesiogiai ar netiesiogiai dalijasi su duomenų valdytoju pirkdamas prekes ar paslaugas valdytojo svetainėje.

2.3. Duomenų subjektas yra atsakingas už pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą ir vientisumą. Pateikus žinomai melaginus duomenis, yra laikoma privatumo politikos pažeidimu. Duomenų subjektas privalo nedelsdamas pranešti valdytojui apie visus pateiktų duomenų pasikeitimus.

2.4. Duomenų valdytojas neatsako už jokią žalą ar nuostolius, padarytus duomenų subjektui ar trečiajai šaliai dėl duomenų subjekto pateiktų melagingų duomenų.

 

3. Klientų asmeninių duomenų tvarkymas

3.1. Duomenų valdytojas gali tvarkyti sekančią duomenų subjekto asmeninę informaciją:

3.1.1. Vardas ir pavardė;

3.1.2. Gimimo data;

3.1.3. Telefono numeris;

3.1.4. Elektroninio pašto adresas;

3.1.5. Pristatymo adresas;

3.1.6. Banko sąskaitos numeris;

3.1.7. Mokėjimo kortelės duomenys;

3.2. Be to, kas paminėta, duomenų valdytojas turi teisę surinkti apie klientą duomenis, kurie yra prieinami viešąjame registre.

3.3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c ir f punktuose:

 • a) duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo ar jos asmeniniai duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
 • b) tvarkymas yra būtinas sutarčiai, kurios šalis yra duomenų subjektas, įvykdyti arba norint imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
 • c) duomenų tvarkymas yra būtinas, kad būtų laikomasi duomenų valdytojui taikomų teisinių įsipareigojimų;
 • f) tvarkymas yra būtinas teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesams įgyvendinti, išskyrus tuos atvejus, kai tokius interesus viršija duomenų subjekto interesai ar pagrindinės teisės ir laisvės, kuriems reikalinga asmens duomenų apsauga, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.

3.4. Asmens duomenų tvarkymas atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslą:

 • 3.4.1. Duomenų tvarkymo tikslas – apsauga ir saugumas Maksimalus asmens duomenų saugojimo terminas – įstatymų nustatyta tvarka
 • 3.4.2. Tvarkymo tikslas – užsakymų tvarkymas Maksimalus asmens duomenų saugojimo terminas – neribotas.
 • 3.4.3. Tvarkymo tikslas – užtikrinti internetinės parduotuvės paslaugų finkcionavimą Maksimalus asmens duomenų saugojimo terminas – neribotas.
 • 3.4.4. Tvarkymo tikslas – klientų valdymas Maksimalus asmens duomenų saugojimo terminas – neribotas.
 • 3.4.5. Tvarkymo tikslas – finansiniai veiksmai, apskaita Maksimalus asmens duomenų saugojimo terminas – įstatymų nustatyta tvarka.
 • 3.4.6. Tvarkymo tikslas – marketing. Maksimalus asmens duomenų saugojimo terminas – neribotas.

3.5. Duomenų valdytojas turi teisę dalytis klientų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, tokiomis kaip mokėjimų tarpininkai, buhalteriai, transporto ir kurjerių įmonės, įmonės, teikiančios pervežimo paslaugas. Duomenų valdytojas yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą. Duomenų valdytojas perduoda mokėjimams atlikti reikalingus asmens duomenis mokėjimų tarpininkui „Maksekeskus AS“.

3.6. Duomenų valdytojas tvarko ir saugo duomenų subjekto asmens duomenis, įgyvendindamas organizacines ir technines priemones, siekdamas užtikrinti, kad asmens duomenys būtų apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir bet kokio kito neteisėto panaudojimo.

3.7. Duomenų valdytojas saugo duomenų subjektų duomenis priklausomai nuo duomenų tvarkymo tikslo, bet ne ilgiu, nei septynis metus.

 

4. Duomenų subjekto teisės

4.1. Duomenų subjektas turi teisę gauti prieigą prie savo asmeninių duomenų ir su jais susipažinti.

4.2. Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą.

4.3. Duomenų subketas turi teisę keisti ar pašalinti netikslius duomenis.

4.4. Jei duomenų valdytojas tvarko duomenų subjekto asmens duomenis remdamasis pastarojo sutikimu, duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą.

4.5. Norėdamas pasinaudoti savo teisėmis, duomenų subjektas gali susisiekti su internetinės parduotuvės klientų aptarnavimo tarnyba el. paštu [email protected].

4.6. Siekdamas apginti savo teises, duomenų subjektas gali pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai.

 

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Šios duomenų apsaugos sąlygos buvo parengtos laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir panaikinanti Direktyvą 95/46 / EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Estijos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymą ir Estijos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktus.

5.2. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti duomenų apsaugos nuostatas ir sąlygas, pranešdamas duomenų subjektams apie pakeitimus www.ballzy.eu svetainėje.