Summer sale at Ballzy up to -60%.
 • Gratis frakt fr.o.m. 50 €
 • 14 dagars
  returrätt
 • Fria
  returer

Sekretesspolicy

Allmänna villkor | Betalning Returer | Kontakter


1. Allmänna bestämmelser

1.1. Denna sekretesspolicy reglerar principerna för insamling, behandling och lagring av personuppgifter. Personuppgifter behandlas och lagras av Streetbrand OÜ som är ansvarig för personuppgifterna (nedan kallad personuppgiftsansvarig).

1.2. Den registrerade i denna integritetspolicy avser kunden eller en annan fysisk person vars personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige.

1.3. Kunden i denna integritetspolicy avser en person som köper varor eller tjänster på den personuppgiftsansvariges webbplats.

1.4. Den personuppgiftsansvarige följer de principer för behandling av personuppgifter som föreskrivs i lagstiftningen, bland annat behandlar personuppgifter på ett lagligt, rättvist och säkert sätt. Den personuppgiftsansvarige kan förklara att personuppgifter har behandlats i enlighet med gällande lagar och förordningar.

 

2. Insamling, behandling och lagring av personuppgifter

2.1. De personuppgifter som samlas in, behandlas och lagras av den personuppgiftsansvarige samlas in elektroniskt, huvudsakligen via webbplatsen och e-post.

2.2. Genom att dela sina personuppgifter ger den registrerade den personuppgiftsansvarige rätt att samla in, organisera, använda och administrera de personuppgifter som den registrerade delar med den personuppgiftsansvarige, antingen direkt eller indirekt, i samband med köp av varor eller tjänster på webbplatsen, för de ändamål som anges i sekretesspolicyn.

2.3. Den registrerade är ansvarig för att de inlämnade uppgifterna är exakta, korrekta och fullständiga. Att medvetet lämna felaktiga uppgifter betraktas som ett brott mot sekretesspolicyn. Den registrerade är förpliktad att omedelbart meddela den registeransvarige om eventuella ändringar i uppgifter som lämnats.

2.4. Den personuppgiftsansvarige är inte ansvarig för skador eller förluster som orsakas den registrerade eller en tredje part till följd av att den registrerade lämnat felaktiga uppgifter.

 

3. Behandling av kundernas personuppgifter

3.1. Den personuppgiftsansvarige får behandla följande personuppgifter om den registrerade:

3.1.1. Förnamn och efternamn;

3.1.2. Födelsedatum;

3.1.3. Telefonnummer;

3.1.4. E-postadress;

3.1.5. Leveransadress;

3.1.6. Bankkontonummer;

3.1.7. Betalkortsuppgifter;

3.2. Utöver vad som angetts ovan har den personuppgiftsansvarige rätt att samla in sådana uppgifter om kunden som finns tillgängliga i offentliga register.

3.3. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt punkterna a, b, c och f i artikel 6.1 i den allmänna dataskyddsförordningen:

 • a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål;
 • b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås;
 • c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige;
 • f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

3.4. Behandling av personuppgifter enligt behandlingens ändamål:

 • 3.4.1. Behandlingens ändamål – skydd och säkerhet Längsta lagringsperiod för personuppgifter – i enlighet med villkoren angivna i lag.
 • 3.4.2. Behandlingens ändamål – behandling av beställningar Längsta lagringsperiod för personuppgifter – obegränsad.
 • 3.4.3. Behandlingens ändamål – säkerställande av webbutikens funktioner Längsta lagringsperiod för personuppgifter – obegränsad.
 • 3.4.4. Behandlingens ändamål – kundhantering Längsta lagringsperiod för personuppgifter – obegränsad.
 • 3.4.5. Behandlingens ändamål – finansiell verksamhet, redovisning Längsta lagringsperiod för personuppgifter – i enlighet med villkoren angivna i lag.
 • 3.4.6. Behandlingens ändamål – marknadsföring Längsta lagringsperiod för personuppgifter – obegränsad.

3.5. Den personuppgiftsansvarige har rätt att dela kundernas personuppgifter med tredje part, såsom personuppgiftsbiträden, revisorer, transport- och budföretag, företag som tillhandahåller banköverföringar. Den personuppgiftsansvarige ansvarar för behandling av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige överför sådana personuppgifter som behövs för utförande av betalningar till personuppgiftsbiträdet Maksekeskus AS.

3.6. När den personuppgiftsansvarige behandlar och lagrar den registrerades personuppgifter vidtas organisatoriska och tekniska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna skyddas mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, ändring, obehörigt röjande eller annan olaglig behandling.

3.7. Den personuppgiftsansvarige lagrar de registrerades uppgifter inte längre än 7 år, beroende på behandlingens ändamål.

 

4. Den registrerades rättigheter

4.1. Den registrerade har rätt att få tillgång till och se över sina personuppgifter.

4.2. Den registrerade har rätt att få information om behandling av sina personuppgifter.

4.3. Den registrerade har rätt att ändra eller korrigera felaktiga uppgifter.

4.4. Om den personuppgiftsansvarige behandlar den registrerades personuppgifter grundat på dennes samtycke har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. För att återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter kan den registrerade kontakta webbutikens kundtjänst via e-postadressen [email protected].

4.5. För utövande av sina rättigheter kan den registrerade kontakta webbutikens kundtjänst via e-postadressen [email protected].

4.6. För att skydda sina rättigheter kan den registrerade lämna in klagomål till dataskyddsinspektionen.

 

5. Slutbestämmelser

5.1. Föreliggande villkor för dataskydd har tagits fram i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), Republiken Estlands lag om skydd av personuppgifter samt lagstiftningen i Republiken Estland och Europeiska Unionen.

5.2. Den personuppgiftsansvarige har rätt att ändra villkoren för dataskydd, helt eller delvis, och meddela de registrerade om ändringarna via www.ballzy.eu